דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח פנסיוני לבעלי שליטה

ביטוח חברים בעלי שליטה

המצב עפ"י התקנות עד סוף שנת 2011

עפ"י התקנות ס' [32(9)] תשלומים לביטוח פנסיוני של חברה עבור "חבר בעל שליטה". כפופים לשתי מגבלות.

  • המגבלה הראשונה - מכתיבה את סוג התוכנית. תשלום המעסיק יוכר אם נעשה לפיצויים, או לקיצבה.
  • המגבלה השניה - מכתיבה את מכסימום התשלום החודשי. התשלום יוכר (כפוף ל-% המותרים) ובתנאי שלא יחרוג באישור השנתי מסה"כ 12,380 ₪. או בחישוב חודשי מ–1,032 ₪.


הערה חשובה: לגבי תשלום החברה לביטוח א.כ.ע לגבי "חבר בעל שליטה" דינו ככל עובד שכיר.

המצב לאחר ינואר 2012 (תיקון 190

תשלום החברה לגבי כספי פיצויים יוגבל בתקרה 12,380 ₪ לשנה.
תשלום החברה לתגמולים – ללא תקרה , כמו לשכיר רגיל.
תשלום החברה לא.כ.ע – ללא תיקרה כמו לשכיר רגיל.

בסה"כ יש שלוש שיטות להפקדות עבור בעלי שליטה.

הראשונה – תשלום החברה לפיצויים – עד לשכר 12,380 ₪ ותשלום החברה לא.כ.ע על מלא השכר . במקרה זה בעל השליטה יכול להפקיד בתוכנית קיצבה כעצמאי עד 16% × 17,600 = 2,816 ₪.

השניה – תשלום החברה לתגמולים ממלוא השכר, תשלום החברה לפיצויים – מוגבל בתיקרה (12,380 ). תשלום לא.כ.ע על מלוא השכר.

השלישית – בשכר עד – 22,000 ₪ - תשלום של החברה כשכיר והשארת רובד שכר לא מבוטח (כיום שכר 8,800 ₪ ) לתשלום כעצמאי.

  • התקרה לסעיף 47 בשנת 2017 הפקדת מעסיק + עובד.

להלן אפשרויות התשלום השונות עבור "חבר בעל שליטה" – עפ"י הכללים החדשים

א. ההפקדות כעצמאי בלבד + תשלום החברה לפיצויים עד התקרה:
לדוגמא שכר 20,000 ₪
תשלום החברה לפיצויים 8.33% ×12,380 ₪
תשלום החברה לא.כ.ע לפי שכר 20,000 ₪.
בנוסף תשלום העובד לתוכנית כעצמאי:
17,600 ₪ ×16% = 2,816 ₪ (17,600 התקרה להטבה מס כעצמאי).
11% ×17,600 ₪ יוכרו לניכוי לפי ס' 47.
5% ×17,600 ₪ יוכרו לזיכוי לפי ס' 45 ג'.

ב. תשלום החברה לתגמולים מכל השכר, ופיצויים עד שכר 12,230 ₪.
לדוגמא – שכר 10,000 ₪.
תשלום מעסיק לפיצויים 8.33% ------ 833 ₪
תשלום מעסיק לתגמולים 5% -----------500 ₪ (לפחות אם משלם לא.כ.ע)
תשלום עובד לתגמולים 7% --------- 700 ₪.
תשלום מעסיק לא.כ.ע עד 2.5% -------250 ₪.

  • (בפנסיה תשלום לפחות 6.5% מעסיק).


שכר הגבוה מ – 12,380 ₪ ועד 25,683 ₪.
תשלום מעסיק לפיצויים - עד שכר 12,380
תשלום מעסיק לתגמולים - עד שכר 25,683
תשלום עובד לתגמולים - עד שכר 25,683
תשלום מעסיק לא.כ.ע - עד שכר 25,683

באופציה זו – כל התשלומים מוכרים לחברה כהוצאה, אין שווי מס לעובד (25,683 = 2.5 × שכר ממוצע במשק).

מעבר לשכר 25,683 - יהיה שווי מס לבעל השליטה על תשלום של העמסיק לא.כ.ע + תגמולים (כמו לשכיר רגיל).
לגבי הפיצויים שמעבר ל–12,380 ₪ יוכל לקבל מהחברה בעת סיום העבודה וההוצאה תוכר לחברה במלואה.

ג. אופציה נוספת – שילוב של שכיר ועצמאי עד שכר 22,000 ש"ח
לדוגמא שכר – 20,000 ₪:
תשלום החברה לפיצויים 8.33% ×שכר 11,200 ₪
תשלום החברה לתגמולים 5% × שכר 11,200 ₪
תשלום המנהל לתגמולים 5% (או 6%) × שכר 11,200 ₪
תשלום החברה לא.כ.ע - לפי שכר 20,000 ₪
בנוסף – תשלום כעצמאי הכנסה 8,800 ₪ ×16% = 1,408 ₪.

דוגמא – שכר 22,000 ש"ח
תשלום החברה לפיצויים 8.33% ×שכר 12,380 ₪
תשלום החברה לתגמולים 6% ×13,200 ₪ (לפחות)
תשלום המנהל לתגמולים (או 6%) × 13,200 ₪.
בנוסף - תשלום כעצמאי:
שכר 8,800 ₪ × 16% = 1,408 ₪
בנוסף – מעסיק לא.כ.ע על מלוא השכר (עד 2.5%)
מעבר לשכר כולל 22,000 ₪ אין ניכוי עבור תשלומים כעצמאי

הערה: יש מקרים בהם החברה מפקידה פיצויים מעל לתיקרה עבור בעל השליטה; יש לזכור שבמקרה זה ההוצאה לא תוכר לחברה כהוצאה.

תשלום קיצבה חודשית

בעת הפרישה מהעבודה, יכולה החברה לשלם לבעל שליטה (או קרובו) קיצבה חודשית בהוצאה מוכרת לחברה.
הקיצבה תוכר עד לסף 1.5% לכל שעת עבודה × משכורת ממוצעת לאורך כל שנות העבודה.
לדוגמא – אם עבד בחברה 30 שנים והמשכורת הממוצעת לאורך כל השנים 18,000 ₪ החברה תוכל לשלם לו קיצבה חודשית בגובה (1.5% ×30) = 45% × 18,000 ₪ הקיצבה תהיה מוכרת במלואה לחברה.