דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הטבות מס לשכירים ועצמאים

1. זיכויים וניכויים בשנת המס 2019

זיכוי - סעיף 45א' - החזר מס (למי שמשלם מס הכנסה). הזיכוי הינו בשיעור קבוע ללא קשר למס השולי. בכל קופות הגמל (כיום כולן לקיצבה) הזיכוי יהיה בשיעור 35% מהתשלום ומוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

ניכוי - סעיף 47 - הטבת מס (למי שמשלם מס הכנסה). הניכוי הינו הפחתת ההכנסה החייבת במס בגובה הסכום שהותר לניכוי, ולכן כאן החזר המס הינו בגובה המס השולי.הניכוי מוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

% התשלומים לזיכוי וניכוי

שכירים:

 • זיכוי - בתוכנית כשכיר עד 7%.
 • ניכוי - בתוכנית כשכיר אין ניכוי.

  לגבי הכנסה לא מבוטחת בתוכנית כעצמאי:
  אם אינו עמית מוטב 5% ניכוי לפי 47 (ב)(2).
  אם עמית מוטב 11% ניכוי (כמו עצמאי).
  לגבי הכנסה לא מבוטחת - זיכוי 5% כעצמאי.


עצמאיים:

 • זיכוי - בתוכנית לעצמאיים 5%.5.
 • ניכוי - בתוכנית לעצמאיים 11%.

  סה"כ - 16.5%. 


לגבי תשלום לאובדן כושר עבודה

*
יינתן ניכוי נוסף למשלם. הניכוי המירבי עד 3.5% X ההכנסה ומוגבל ב–2.5 X שכר ממוצע במשק (10,273) ( 3.5% כפול 25,683). 

תקרות הכנסה: לזיכוי ולניכוי

 • לשכיר –8,800 ₪ לחודש (105,600 ₪ לשנה).
 • לעצמאי - 17,600 ₪ לחודש ( 211,200 ₪ לשנה).


תקרות נוספות:

 • לשכיר – רובד נוסף כעצמאי 8,800 ₪ לחודש (105,600 ₪ לשנה) לגבי הכנסה לא מבוטחת.
 • לשכיר – תקרת שכר לצורך סעיף 47 22,000 ₪ לחודש.


* עמית מוטב - מי שההפקדה החודשית בגינו לקיצבה לפחות 1643 ₪.

הערה: לגבי השימוש בתקרות הנוספות יודגם בדוגמאות בהמשך.

דוגמאות - זיכויים וניכויים החל מינואר 2019 לשכירים:

הכנסה מבוטחת:

העובד ייהנה מזיכוי עבור תשלומיו בשיעור של עד 7% מהכנסתו המבוטחת ולכל היותר 7% × 8,800 ₪ = 616 ₪. בחישוב חודשי.

כמובן שאינו זכאי לניכוי לפי 47 (ב)(2) לגבי הכנסתו המבוטחת.

לדוגמא:

א: הכנסה מבוטחת 6000 ₪: זיכוי מקסימאלי עד 7% × 6,000 ₪ = 420 ₪. בחישוב חודשי.

ב: הכנסה מבוטחת 18,000 ₪, זיכוי מקסימאלי עד 7% × 8,800 ₪ = 616 ₪ בחישוב חודשי.

הכנסה לא מבוטחת:

לגבי הכנסה לא מבוטחת, כאן יש חשיבות למהי הכנסתו המבוטחת.

מקרה ראשון:

 • שכר כולל ברוטו - 10,000 ₪.
 • הכנסה מבוטחת - 7000 ₪.
 • לגבי תשלומיו משכר 7,000 ₪ יוכל להנות מזיכוי לפי סעיף 45 א' עד ל-7% כפול 7,000 ₪.
  לגבי הכנסה לא מבוטחת - 3000 ₪, יוכל לנצל 16% לצורך קבלת הטבות מס: ניכוי 11% + זיכוי 5% כפול 3,000 ש"ח.


מקרה שני:

 • שכר כולל ברוטו - 18,000 ₪.
 • הכנסה מבוטחת — 12,000 ₪.
 • הכנסה לא מבוטחת - 6,000 ₪.
 • לגבי תשלומיו לתגמולים משכר של 12,000 ₪. יוכל ליהנות מזיכוי לפי סעיף 45, רק עבור חלקו בתשלום ועד 7% × 8,800 ₪.
  לגבי השכר הלא מבוטח, בגובה 6000 ₪, יוכל לקבל זיכוי +ניכוי (סה"כ 16% כפול 6,000 ₪).


מקרה שלישי:

 • שכר כולל ברוטו - 30,000 ₪.
 • הכנסה מבוטחת - 20,000 ₪.
 • הכנסה לא מבוטחת - 10,000 ₪.
 • פירוט תחשיב:
  על תשלומיו בשכר המבוטח משלם העובד: 6% או 7% משכר 20,000 ₪, יוכר לזיכוי עד 7% ×8,800 ₪.
  לגבי יתרת ההכנסה שאינה מבוטחת - 10,000 ₪, יוכר לתשלום:
  ניכוי 11% (סעיף 47 ) מהכנסה שאינה מבוטחת 2000 ₪ (סה"כ עד 22,000 ₪ הכנסה).
  זיכוי 5% ( סעיף 45) מהכנסה שאינה מבוטחת 8,800 ₪.


מקרה רביעי:

 • שכר כולל ברוטו - 30,000 ₪.
 • הכנסה מבוטחת - 25,000 ₪.
 • הכנסה לא מבוטחת - 5000 ₪.
 • פירוט התחשיב:
  על תשלומיו מהשכר המבוטח 25,000 ₪ , יקבל זיכוי עד 7% × 8,800 ₪.
  על תשלומיו מהשכר שאינו מבוטח:
  יוכל לקבל זיכוי לפי שכר של 5000 ₪ (הכנסה לא מבוטחת).
  ולא ניכוי כי תקרת ההכנסות ל- סעיף 47 22,000 שכר.

דוגמאות לזיכויים וניכויים החל מינואר 2019 לעצמאים:

התקרות:

כעצמאי עד 17,600 ₪ לחודש (211,200 ₪ לשנה).

דוגמא: לעצמאי בעל הכנסה חודשית של 10,000 ₪.

אם יפקיד בתוכנית יוכל לנצל זיכוי + ניכוי 16.5% × 10,000 ₪, בחישוב חודשי.

דוגמא: לעצמאי בעל הכנסה חודשית של 30,000 ₪.

 • יוכל לבצע הפקדות בתוכנית ולנצל- זיכוי + ניכוי - 16.5% × 17,600 ₪.
 • ובנוסף עד 3.5% כפול 25,683 ₪ לא.כ.ע. (אבל אז יוכרו רק 16%).


בעל הכנסה מעורבת, גם שכיר וגם עצמאי:

חלים הכללים כפי שפורטו במקרים הקודמים, אך תחילה יש להביא בחשבון את תשלומיו למשכורתו כשכיר.

לדוגמא:

 • משכורתו המבוטחת כשכיר - 12,000 ₪.
 • הכנסתו מעסק, כעצמאי - 10,000 ₪.

ראשית לוקחים את משכורתו כשכיר, שכר מבוטח - זיכוי עד 7% × 8,800 ₪.

לגבי הכנסות כעצמאי:

 • ניכוי -11% × 8,800 ₪.
 • זיכוי - 5% × 8,800 ₪.
 • א.כ.ע 3.5% × 10,000 ₪.

נקודות חשובות נוספות:

 1. יותר תשלום לקופות גמל לקיצבה בלבד (אין יותר תשלומים לקופות "הוניות") זאת הן לגבי שכירים והן לגבי עצמאים.
 2. בקופות מרכזיות לפיצוים ניתן היה להפקיד כספים עד תום 2010. רק בקופות ועבור עובדים שהיו בגינם הפקדות לפני 1.1.2008, החל מינואר 2011, אין יותר הפקדות לקופות אלו.
 3. כתשלום המעניק זיכוי וניכוי יוכר תשלום לקופ"ג רק לגבי מי שמשלם עבור עצמו את בת/ בן זוגו. רק אם הינו עמית מוטב (ההפקדה עבורו בסכום של לפחות 1,643 ₪ לחודש), יוכל ליהנות מזיכוי וניכוי נוספים וזאת עד תקרה נוספת של 8,800 ₪, גם עבור תשלום בגין ילדו, ובתנאי שלילד מלאו 18 שנה לפחות.
 4. חשוב לזכור שגובה הזיכוי –בכל התוכניות לקיצבה הינו 35% , (בעבר זיכוי 35% ניתן רק בפנסיה מקיפה).
 5. זיכוי עבור תשלום שאינו בקופת גמל - לפנסית שאירים 35%, לריסק 25%.
 6. תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה- מוכר עד3.5% מכל ההכנסה משכר, או מעסק, עד תקרת הכנסה של ( 2.5 X שכר ממוצע במשק) 25,683 ₪.