דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח נכות תעסוקתית

תכנית הביטוח "נכות תעסוקתית מתאונה" מעניקה פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, כתוצאה מתאונה, אובדן כושר עבודה לעסוק במקצוע ו/או בעיסוק בו עסק, ערב קרות מקרה הביטוח.

פירוט כיסויי הביטוח

תכנית הביטוח "נכות תעסוקתית מתאונה" מבית מנורה מבטחים מעניקה פיצוי כספי במקרה של אובדן כושר עבודה זמני כתוצאה מתאונה לפי הפירוט הבא:

 • בעת אי כושר עבודה בשיעור העולה על 25% יינתן פיצוי חלקי.
 • בעת אי כושר עבודה בשיעור העולה על 50% יינתן פיצוי מלא.


לבחירת המבוטח בהתאם לצרכיו:

 • תקופת המתנה: 14 ימים / 21 ימים / 30 ימים.
 • תקופת פיצוי: שנתיים / שלוש שנים.
 • סכום פיצוי חודשי: 4,000 ₪ / 5,000 ₪.

ניתן לצרף את תכנית "נכות תעסוקתית מתאונה" לתכנית הבאה:

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מינימלי - 21.
 • גיל כניסה מקסימלי - 60.
 • הפרמיה משתנה לפי גיל. 
 • התכנית מסתיימת בגיל 67.
 • אין תקופת אכשרה.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

 - 

 • לתנאי הפוליסה - לחצו כאן  
 • גילוי נאות - ביטוח נכות תעסוקתית - לחצו כאן 
 • טופס הצעה לביטוח בריאות, מחלות קשות ותאונות - להורדה
 • לרשימת פעילויות ספורט אתגרי המוחרגות בפוליסה זו - לחצו כאן

  ---- - --------
  כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.