דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה על אסיפה כללית 3.1.2022

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה"):

1. זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב', 3 בינואר, 2022, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 23, רמת גן.

2. להלן הנושאים שעל סדר היום:

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

2.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנים 2021-2022

2.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים

2.4 מינוי ה"ה גבריאל פרל כדח"צ בחברה ואישור גמולו

2.5 עדכון מדיניות תגמול של החברה 

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב וכן בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות ההודעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 6 בדצמבר 2021 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים), מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, ייחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 4 בינואר, 2022, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום א', 26 בדצמבר, 2021.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: יום ד', 29 בדצמבר, 2021. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד 3 בינואר 2022 בשעה 13:00. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה אלקטרוני הינו: עד 3 בינואר 2022, בשעה 11:00.

לפרטים נוספים ראו דוח מידיי אשר פרסמה החברה ביום 29 בנובמבר, 2021, (מס' אסמכתא:2021-01-103723), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://maya.tase.co.il/reports/details/1414666.

בברכה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ.