דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה על אסיפה כללית 17.10.2023

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה"):


1. זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 17 באוקטובר, 2023, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 23, רמת גן.

 

2. להלן הנושאים שעל סדר היום:

2.1    מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2023 
2.2    מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.
2.3    אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה.
2.4    אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה.

 

3. מועד קובע


המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) וכן בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית), הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב' 18 בספטמבר 2023 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.          

 

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים), מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, דהיינו יום ד', 18 באוקטובר, 2023, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

 

5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה


המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום ה', 5 באוקטובר, 2023.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: יום ה', 12 באוקטובר, 2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום ג' 17 באוקטובר 2023 בשעה 13:00. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה אלקטרוני הינו: עד ליום ג' 17 באוקטובר, בשעה 11:00.

      


לפרטים נוספים ראו דוח מידיי אשר פרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא:2023-01-105633), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://maya.tase.co.il/reports/details/1547096.

 

 

בברכה,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ