דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

שלושה דברים שיש לזכור לקראת חודש יולי

החל מהראשון ליולי יכנסו לתוקף שורה של הסכמים שצפויים להשפיע על הוצאות השכר בעסק • כפי שניתן לראות לשלושת ההסכמים ישנה פעימה נוספת שתחל בינואר 2017.

הגדלת הפקדות לחיסכון פנסיוני

בהתאם לצו ההרחבה יגדלו ההפקדות לחיסכון פנסיוני בשתי פעימות בפעימה הראשונה, החל מיום 1.7.16.
תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל-6.25% משכר העובד;
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-5.75% משכר העובד;
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ-6% משכר העובד.

המצב כיום:

 • הפקדות עובד - 5.5%. 
 • הפקדות מעסיק - 6.0%. 
 • פיצויים - 6.0%. 


יולי 2016:

 • הפקדות עובד - 5.75%. 
 • הפקדות מעסיק - 6.25%. 
 • פיצויים - 6.0%. 


יולי 2017:

 • הפקדות עובד - 6.0%. 
 • הפקדות מעסיק - 6.5%. 
 • פיצויים - 6.0%. 


בפעימה השנייה החל מיום 1.1.17 -
תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל-6.5% משכר העובד;
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-6% משכר העובד;
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ-6% משכר העובד;

הגדלת ההפקדות חלה עם כל המוצרים הפנסיונים, קרן פנסיה קופת גמל וביטוח מנהלים. מעסיק המפקיד לביטוח מנהלים ידרש לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר גם במידה והתעריף לרכישת ביטוח זה עולה על האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה (לקריאה נוספת).

העלאת שכר המינימום

בעקבות ההסכם הקיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר מינימום, ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות:

 • ב-1 באפריל 2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש. 
 • ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש. 
 • ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח לחודש.

תיקון חוק חופשה שנתית

הכנסת אישרה את הצעת חוק לתיקון חוק חופשה שנתית, במסגרת התיקון תינתן תוספת בת עד שני ימי חופשה למכסת ימי החופשה השנתית של עובדים בוותק של שנה עד 4 שנים, כך שעובדים אלו יהיו זכאים ל-16 ימי חופשה סך הכל.

משמעות התיקון בפועל הנה כי עובדים אשר מועסקים 5 ימי עבודה בשבוע יהיו זכאים ל- 12 ימי חופשה בשנה (במקום 10 ימים לעובדים בוותק שנה עד שנתיים ובמקום 11 ימים לעובדים בוותק שלוש עד ארבע שנים).

זקיפת הימים לזכותו של העובד תיעשה בשתי פעימות.

 • הראשונה בת יום אחד בתאריך ה-1.7.16. 
 • השנייה בת יום נוסף בתאריך ה-1.1.2017.