דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נכות צמיתה עקב תאונה בחו"ל

נכות צמיתה עקב תאונה בחו"ל

בעת קרות אירוע חירום רפואי בחו"ל עליכם לפנות למוקד החירום הטלפוני בטלפון 972-3-9206911+. בהתאם לזכאותכם בפוליסה, מוקד החירום ינחה אתכם בדבר אופן הפעולה הנדרש ויפעל למול נותני השירות בחו"ל.

הודעה מיידית כאמור הינה תנאי מהותי לחבות החברה ואם לא תתקבל, ייתכן שיהיה בכך לפגוע בזכאותכם לתגמולי ביטוח.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

באם ארעה לכם תאונה בעת שהותכם בחו"ל, באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.
לחצו כאן לטופס התביעה.

מסמכים שיש לצרף

עליכם למלא את טופס התביעה ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. טופס ויתור על סודיות רפואית בעברית (חלק מטופס התביעה) ובאנגלית (בהתאם לצורך).
2. מספר הפוליסה.
3. צילום דרכון עם חותמת יציאה וכניסה לארץ.
4. במקרה של נכות - אסמכתאות על אובדן / פגיעה בתפקוד של איבר.
5. חוות דעת מטעם גורם רפואי על שיעור הנכות הצמיתה.
6. דו”ח רפואי ממרפאה או בית חולים בחו”ל ממועד התאונה.
7. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח את טופס התביעה.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-health@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת טופס התביעה ומסמכי התביעה, אנו נבדוק את זכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. אם ידרשו לנו מסמכים נוספים אנו נפנה אליכם לקבלם. אם הכל תקין אנו נאשר את זכאותכם לכיסוי ביטוחי ונפצה אתכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את האירוע, תשלח אליכם הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים על ידנו.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00​.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.