דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הפקדה מירבית לחיסכון פנסיוני

הפקדה מירבית לחיסכון פנסיוני

הפקדה מירבית לחיסכון פנסיוני

תשלומים עבור קופות גמל לשכירים, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים

להלן התשלומים המירביים המותרים לתשלום ע"י העובד והמעביד:

תיקרות - בשנת 2019

תגמולים בתוכנית "קיצבה" + א.כ.ע משכר 25,683 ₪.

* שכר 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק ע"פ השכר המשמש את המוסד לביטוח לאומי לתשלום קיצבאות.

הערה: בשנת 2019 נוספה תקרת שכר לפיצויים - 34,000 ₪.

הפקדות מעבר לשיעור הנקוב יחייבו את העובד בתשלום מס.

הפקדות מקסימליות בשנת 2018

לתוכנית ביטוח מנהלים

 • פיצויים מעסיק – עד 8.33%.
 • תגמולים מעסיק* – עד 7.5%*.
 • תגמולים עובד – עד 7%.
 • א.כ.ע מעסיק – עד 3.5% (במקום 2.5% בעבר).

הפרמיה שהמעסיק משלם לביטוח א.כ.ע – תנוכה מההפרש שבין תגמולים מעסיק ל-7.5%, כך שמקסימום פרמיה שתוכר למעסיק עבור א.כ.ע + תגמולים = 7.5%.

* בקופת גמל פיננסית - הפכו לקופת גמל לקיצבה שאינן משלמות

 • פיצויים מעסיק – עד 8.33%.
 • תגמולים מעסיק – עד 7.5%.
 • תגמולים עובד – עד 7%.

לקרן פנסיה ותיקה גרעונית שבהסדר

ע"פ ההסדר לקרנות הפנסיה הותיקות (חובה!!).

 • פיצויים מעסיק - 6%.
 • תגמולים מעסיק - 7.5%.
 • תגמולים עובד- 7%.
 • סה"כ - 20.5%.

הערות בפנסית יסוד - אותם אחוזים למעט 6% פיצויים במקום שהיה הסכם על אחוזים אחרים, התנאי שהתשלומים יהיו 20.5%.

לקרן פנסיה ותיקה מאוזנת

החלוקה:

 • פיצויים - עד 8.33%.
 • תגמולי מעסיק - עד 7.50%.
 • תגמולי עובד - עד 7.00%.
 • מקסימום - עד 22.83% מהשכר.

לקרן פנסיה חדשה

 • פיצויים מעסיק – עד 8.33%
 • תגמולים מעסיק – עד 7.50%
 • תגמולים עובד – עד 7.00%
 • ובסה"כ לא יותר מ-20.5% X פעמיים שכר ממוצע במשק.

לדוגמא:

 • פיצויים מעסיק - 6.00%.
 • תגמולים מעסיק - 7.50%.
 • תגמולים עובד - 7.00%.

כמובן שניתן לשלם אחוזים אחרים כפוף למגבלות.

א. פרמיה חודשית שלא תעלה על 4,212 ש"ח לחודש.
ב. נדרשת הפרשה של מינימום 5% לתגמולים לפני תשלום כספים ע"ח פיצויים.
* (ראה הערות בהמשך)

אופן הגדלת % ההפרשות לתגמולים (תקנה 19)

כיום המינימום 6.5% מעסיק ו-6% עובד.

 • הגדלת ההפרשות אפשרית בחשבון קופת גמל (דהיינו – פנסיה, פוליסה לביטוח מנהלים, קופת גמל) שבו יש זהות עד 5% בין תשלומי עובד ומעסיק. מעבר ל- 5% לא נדרשת זהות בין תגמולי עובד ומעביד.
 • מודגש שלמעט המקרים המצוינים בהמשך ההגדלה תעשה "באותו חשבון קופת גמל", דהיינו, באותה קופת גמל באותה קרן פנסיה באותה פוליסה.

המקרים החריגים בהם ההגדלה תעשה בחשבון קופת גמל אחרת:

 • בפוליסה בתשואה מובטחת (פוליסה הנהנית מהנפקת אגרות חוב מיועדות), ההגדלה תעשה בפוליסה חדשה, לאותה מטרה (הון, או קצבה) ובאותה חברת ביטוח.
 • בקופת גמל המבטיחה תשואה, ההגדלה תעשה בחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה, באותה קופת גמל ולאותה מטרה.
 • בפוליסה לביטוח מנהלים, שע"פ תנאי הפוליסה לא ניתן להגדיל תשלומים (פוליסות קלאסיות), ההגדלה תעשה בפוליסה חדשה, לאותה מטרה ובאותה חברת ביטוח.
 • בפוליסה לביטוח מנהלים, משתתפת ברווחים, אך יש בה מקדמי המרה לקצבה מובטחים, "יכול", דהיינו ניתנה האופציה להגדיל באותה פוליסה, או בפוליסה חדשה, לאותה מטרה ובאותה חברת ביטוח. (הנושא נותר פתוח לשיקול דעת/ הסכמה, עם חברות הביטוח). מודגש שבשאר המקרים ההגדלה חייבת להעשות בתוכנית המקורית בה יש הפקדות בשיעור 5% מעסיק ו-5% עובד.

בפוליסות לביטוח מנהלים עם הפרשות 5% מעסיק ו-5% עובד, אך לא לאותה מטרה (חלוקה לפי תקנה 44 ג' בנוסח הישן), יתאפשר להגדיל תשלומים מעבר ל- 5% עובד ומעסיק לאותה מטרה.

יחס בין הפרשות לפיצויים ולתגמולים בתוכניות קצבה (תוקנה תקנה 19א' (ג)(1))

כאשר המעסיק מפריש כספי פיצויים לקצבה, חייבת להיות הפרשה של 5% תגמולי מעסיק לפחות לאותה תוכנית.

במצב הקודם, לא ראו כחריגה, אם המעסיק הפקיד לקיצבה 5% לפחות בתוכניות קצבה אחרות.

* וכמו כן ניתן להפקיד בהוראת שעה כספי פיצויים בלבד לקופ"ג שאינה משלמת לקיצבה.

מועד הפקדת התשלומים לקופת גמל

(לפי סעיף 20 לתקנות), חובה על המעסיק להפקיד את התשלומים לקופת גמל (קופות גמל לשכירים, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים), עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ- 5 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים. על פיגורים, חייבת הקופה לנכות ריבית פיגורים מהמעסיק.

לדוגמא: אם השכר שולם ב-3 לחודש, העברת התשלומים תבוצע לא יאוחר מה-8 לחודש.

אם השכר שולם ב-10 לחודש ואילך (או לא שולם במועד), העברת התשלומים תעשה לא יאוחר מה-15 לחודש.

תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה (שינויים בפקודת מס הכנסה)

ניכוי:

 • למעסיק שמשלם עבור עובדו – עד 3.5% מכל השכר למעט השכר המבוטח בקרן פנסיה מקיפה.
 • לעובד שמשלם עבור ביטוח א.כ.ע מאותו חלק מהשכר שהמעסיק אינו משלם עבורו לא.כ.ע וכן אינו מבטחו בקרן פנסיה מקיפה, עד 3.5%. (ובכפוף לתיקרה).
 • לעצמאי עבור ההכנסה שאינה מבוטחת בקרן פנסיה מקיפה, עד 3.5% וכפוף לתקרה.
 • ההוצאה תוכר באם הביטוח יהיה מסוג ביטוח אובדן כושר עבודה "מועדף".

ההגדרה לביטוח "מועדף":

 • פיצוי חודשי.
 • תקופת ביטוח עד גיל 60 לפחות.
 • תקופת פיצוי עד גיל 60 לפחות.

הערה: בביטוח קבוצתי תקופת ביטוח אינה חייבת להיות עד גיל 60, אך אם יקרה מקרה הביטוח תקופת הפיצוי גם כן עד גיל 60 לפחות.

* מקסימום תשלום מוכר לא.כ.ע. עד 3.5% מהשכר ומוגבל ב-2.5 X שכר ממוצע במשק (בשנת 2019 - 25,683 ₪ שכר כפול 3.5% = 899 ₪ לחודש).

השלמת חוב וותק (עקב פיגורים או גידול בשכר)

 • אין השלמת חוב וותק לכספי תגמולים. ניתן להשלים כספי תגמולים רק במסגרת אותה שנת מס (אין השלמה עבור שנות מס קודמות).
 • לגבי השלמת חוב וותק פיצויים להלן הכללים בהם השלמת חוב וותק פיצויים תוכר כהוצאה למעסיק:

  1. השלמת חוב הוותק על פני 3 שנות מס דהיינו 1/3 בכל שנה.

  2. השלמת חוב וותק תוכר באותה שנת מס, במידה והשלמת חוב הוותק אינה עולה על 20% מהיעודה, דהיינו, 20% מצבירת פיצויים בתוכניות הקיימות לכלל העובדים של המעסיק. לדוגמא: אם יש צבירה של מליון שקל לכלל העובדים, ניתן להשלים עד 200,000 ש"ח חוב וותק פיצויים בגין שנים קודמות באותה שנת מס.

  3. אם חוב הוותק נוצר עקב הסכם עבודה המעלה את שכר העובדים, ניתן להשלים את כל חוב הוותק באותה שנת מס בה הועלה שכר העובדים.

הערה: יש לתאם עם שלטונות המס את הדרך בה מושלם חוב הוותק.

אפשרות לפיצול תשלומים לתוכניות לביטוח פנסיוני – המצב עד סוף שנת 2007

 • חשוב לזכור שבתאריך 22.2.1999 פורסם נוסח תקנה 19 א(1)(ג)(1), בתוקף לתשלומים החל מ- 22.3.1999: ע"פ תקנה זו בקופת גמל לקיצבה (פוליסות קיצבה, גמלא, עדיף וכן קרן פנסיה), לא יותר למעסיק להפריש תשלומים לצבירת כספי פיצויים, אלא על שכר שבגינו שילם את מלוא התגמולים. בחברות ביטוח 5% תגמולי מעסיק ובקרנות הפנסיה, 5%, או 6% תגמולי מעסיק. בתוכניות הוניות, ניתן להפקיד כספי פיצויים גם ללא הפקדת כספי תגמולי מעסיק.

פיצול תשלומים של כספי תגמולים לתוכניות שונות (המצב עד 9.3.2003):

לסוגיה זו יש חשיבות לשתי תקנות:

 1. הראשונה – 19(ב) ע"פ תקנה זו, יותר תשלום מעסיק לתגמולים לקופ"ג לתגמולים (הונית), או לקופ"ג לקיצבה, רק אם העמית השכיר משלם למטרה האמורה סכום זהה לסכום ששילם המעסיק.
  ביאור: "למטרה האמורה", אותו סוג תוכנית, הוני, או קיצבה, אם כי אין חובה באותה קופה, אלא באותו סוג קופה.
 2. השניה – 44(ג) תקנה זו דנה בכספים שהמעסיק משלם לביטוחי מנהלים (לא לתוכניות לביטוח פנסיוני שאינן ביטוחי מנהלים).
  ע"פ התקנה, לגבי השכר שממנו מפריש המעסיק כספי תגמולים לביטוחי מנהלים, מותר לעובד להפקיד את חלקו בפוליסה שאליה מפקיד כספים המעסיק, או בכל צורה אחרת ע"פ בחירתו. ע"פ עמדת נציבות מס הכנסה, כל צורה אחרת משמעותה, כל תוכנית לביטוח מנהלים הן הוני והן קיצבה, וכמו כן קופת גמל פיננסית, אך לא לקרן פנסיה.

דוגמא להמחשת הנושא - שכר 18,000 ש"ח

מנהלים הונימנהלים קצבה

שימו לב

תשלום זה מותר ע"פ תקנה 44 ג', מכיוון שהמעסיק משלם על כל השכר לביטוחי מנהלים. באותה דוגמא: העובד רשאי להפקיד 5% תגמולים על כל השכר גם לקופת גמל פיננסית. העובד איננו רשאי להפקיד 5% על כל השכר לקרן הפנסיה.

דוגמאה להמחשת הנושא - שכר 24,000 ש"ח

מנהלים הונימנהלים קצבהקרן פנסיה

שימו לב

תשלום זה מותר ע"פ תקנה 44 ג', כי העובד מפקיד 5% תגמולים מכל השכר שהמעסיק מבטח בביטוחי מנהלים (15,000 ש"ח מתוך ה- 24,000) ע"פ בחירתו.

הפקדה מירבית לחיסכון פנסיוני

המצב לאחר – 9.3.2003 – ועד 31.12.07

 • תוקנו תקנות 19 ב' ו – 44 ג' כך שהחל מיום 9.3.03 , בכל תוכנית (דהיינו בכל פוליסה, בכל קופ"ג לשכירים, בכל קרן פנסיה), חייבת להיות הפרשה זהה של עובד ומעסיק. עפ"י הוראות המעבר שפורסמו ב – 9.3.03, לגבי תוכניות שביום 9.3.03 הייתה הפרשת העובד לתגמולים שונה מהפרשת המעסיק ניתן להמשיך גם להבא במבנה התשלומים הקודם.(כולל במעבר בין מעסיקים שונים).
 • לגבי תשלומים עבור בעלי שליטה

  לגבי תוכניות חדשות (אם עד 9.3.03 לא בוצעו ההפרשות לפי 19 ב', או 44 ג'), ניתן לבעל השליטה לשלם את חלקו בתגמולים לתוכנית "הונית" אף עם המעסיק מפריש תגמולים לקיצבה. מס' תקנה 44 ה'. זאת בכפוף ל-3 תנאים:

  1. לבעל השליטה משכורת ממקום עבודה אחד בלבד.

  2. תגמולי העובד המופרשים שלא עם תגמולי המעסיק מוגבלים בשכר *7,200 ₪. (תקרה להון הדוגמא מתייחסת לשנת 2006).

  3. חלוקה שונה ע"פ 44 ה' תיעשה רק בתוכנית ביטוח מנהלים.

הערה: משנת 2012 שונו התשלומים המותרים עבור בעל שליטה.

מספר התוכניות שניתן לעשות לעובד שכיר

ניתן לפצל את התשלומים למספר תוכניות, כמה פוליסות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, כאשר לכל תוכנית (החל מ- 9.3.03), מופרשים תשלומים זהים (% משכר זהה) הן של העובד והן של המעביד.

המצב לאחר 1.1.2008 – אין הפקדה לקופות גמל לפיצויים או תגמולים (הוניות) אלא לקופות גמל לקיצבה בלבד.

הטבות המס

 • תשלומי המעביד לפיצויים, תגמולים ו א.כ.ע, בשיעורים הנקובים בסעיף זה הינם הוצאה מותרת בניכוי למעביד.
 • תשלום העובד לתגמולים, יקנה לעובד זיכוי במס עבור תשלומיו, ועד ל-7% מהשכר, אך לא מעבר ל-7% משכר 8,800 ₪.

הזיכוי - בכל התוכניות 35% *(כולם לקיצבה).

הערה: חריגה בתשלומים, משמעותה "קנסות" שיוטלו ע"י שלטונות המס.

חריגה בתשלומים למטרת תגמולים - דינה אחת - זקיפת מס לעובד (תשלום בגובה המס השולי).

תשלומים מינימליים ב-% החל מ-1.1.2018

 • מעסיק פיצויים - 6% (עד 8.33%).
 • מעסיק תגמולים - 6.5%.
 • עובד תגמולים - 6%.

פנסיית חובה לעצמאים

1. חובת הפקדה לעצמאים שביום כניסת החוק בתוקף היו בגילאי 21 – 55.

2. שיעורי הפקדות: עד מחצית השכר הממוצע במשק (5137) 4.45%.

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק (5137) 12.55%.

לדוגמא - הכנסה שנתית חייבת 150,00 ש"ח. החליט על מינימום הפקדות.
4.45% * 5137 = 228,50
12.25% * 5137 = 629,30
857,80

הטבות מס עד 16.5%. זיכוי הגדלה – מ-5% ל–5.5%. ניכוי נותר 11%.

3. במקרה סגירת העסק, ניתן יהיה למשוך כספים לתקופת אבטלה, מקסימום עד 1/3 מהצבירה, או סכום של 12,380 ₪ לכל שנה.

4. יוטלו קנסות של 500 ₪ לכל שנה בה לא יחסוך לקרן הפנסיה.